אנא המתן...

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 1 במרץ, 2021

1. כללי

בסט מד אופניון בע"מ ("בסט מד") וואלור מוצרים חכמים בע"מ ("ואלור") (ביחד, "בסט מד וואלור" או "החברה"). מציעות פתרון דיגיטלי לרפואה מרחוק (טלה-רפואה) באמצעות הפלטפורמה שלהן, Hidoc. לצורך אספקת השירותים, הצעתם ופרסומם, החברה מפעילה אתר אינטרנט ("האתר") ומגוון אמצעים נוספים, כולל, בין היתר, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, המאפשרים תקשורת עם המשתמשים באתר, לרבות משתמשים רשומים.

מדיניות הפרטיות המפורטת כאן מתארת, בין היתר, כיצד החברה אוספת ומעבדת מידע אישי, מה הוא המידע האישי שהחברה אוספת, מהם השימושים שנעשים בו ומה הן זכויות נושאי המידע בקשר למידע כאמור.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת לכל המינים. המונחים במדיניות זו, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתה, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, הנמצאים בכתובת www.hidoc.co.il

הסכמה למדיניות הפרטיות מהווה תנאי לקבלת השירותים. הרשמה לשירותים מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.

2. המידע שנאסף על ידי החברה

 1. בעת השימוש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, המספר המזהה של הטלפון החכם ששימש אותך, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד.
 2. על מנת להירשם באתר ולקבל שירותים תתבקש למסור את שמך, מספר הטלפון שלך וכתובת דואר אלקטרוני שתשמש אותך בקשר עם השירותים. כמו-כן נתעד ברישומינו את השירותים הרפואיים שצרכת, את הבעיה הרפואית שממנה אתה סובל, את השאלון שמילאת, את המסמכים הרפואיים שהעלית, את הדמיות הרפואיים שהעלית, את תיעוד המפגש הרפואי על-ידי הרופא ואת זהות הרופא שהעניק שירותים אלה. כמו כן, אתה רשאי להירשם כדי לקבל שירות עבור קטינים ופסולי דין אם אתה הורה או אפוטרופוס חוקי שלו, ובמקרה כאמור נאסוף את הפרטים לעיל בקשר לקטינים או לפסולי הדין.
 3. רופאים שמשתמשים באתר מוסרים את המידע הבא: ]שם, פרטי קשר, הכשרה והתמחות מקצועית, עבר משמעתי, קיום כיסוי ביטוחי.
 4. על מנת לשלם עבור השירותים תועבר לאתר של חברת סליקה ותתבקש למסור שם פרטים הנדרשים לשם ביצוע תשלום. פרטים אלה לא יימסרו לנו וגם לא ישמרו אצלנו.
 5. ככל שהאתר כולל הפניות לאתרים או אפליקציות אחרות (לרבות, בין היתר, אתר הסליקה), השימוש באתרים אלה אינו בשליטתנו או באחריותנו והוא כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר.

לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי )אגרגטיבי( בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר )"מידע סטטיסטי"(. מידע סטטיסטי מסייע לנו בהבנת מגמות וצרכיהם של המשתמשים בכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. לא נקשר מידע סטטיסטי למידע אישי. ייתכן שנמסור מידע סטטיסטי לשותפים שלנו, ללא הגבלה, לפי תנאים מסחריים שנקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

3. עיבוד המידע האישי על ידי החברה

עיבוד המידע ייעשה בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות (תשמ"א - 1981) ("החוק"), התקנות שהותקנו מכוח החוק, והנחיות הרשות להגנת הפרטיות ("דיני הגנת הפרטיות").

4. שימוש במידע האישי

השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו, בהתאם לדיני הגנת הפרטיות.

החברה תשתמש במידע האישי שנאסף למטרות הבאות:

 1. אספקת השירותים.
 2. ציות להוראות דיני הגנת הפרטיות וכל דין אחר.
 3. אימות זהות של פונים לחברה.
 4. אבחון בעיות או שיפור והעשרת התכנים והשירותים המוצעים ע"י החברה.
 5. ניתוחים סטטיסטיים.
 6. ניהול הליכים משפטיים הנוגעים לנושא המידע.
 7. מניעת הונאה.
 8. אבטחה.
 9. ניהול סיכונים.
 10. צרכים שיווקיים, לרבות פרסום מידע ותכנים.
   

5. אבטחת המידע האישי

החברה משקיעה משאבים רבים לצורך אבטחת המידע, ומוסמכת בהתאם להוראות הדין החל.

החברה נוקטת באמצעים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע שנמסר לה, גם בזמן המסירה וגם לאחר שהיא מקבלת אותו. אך, לא קיימות שיטות העברה או אחסון אלקטרוני שהינן בטוחות לחלוטין. לכן, למרות שהחברה משתדלת לנקוט בדרכים מקובלות בכדי להגן על המידע שלך, החברה אינה יכולה להבטיח את ביטחונו המוחלט של המידע.

החברה תמחק כל מידע אישי שקיבלה ממשתמש לאחר קבלת דרישה בכתב מאותו משתמש. החברה אינה יכולה לשחזר מידע שנמחק.

קיימות מגבלות בשמירה על פרטיות וחסיון רפואי ואף יתכנו אירועי כשל תקשורתי וניתוק פתאומי בינך לבין השירות. החברה עושה ככל יכולתה לאבטח את המידע הנמסר על ידך. באחריותך הבלעדית לדאוג לשמירת פרטיותך ביחס למידע רפואי אישי המופיע על הצג הדיגיטלי האישי שממנו מבוצעת שיחת השירות )לדוגמא: מסך מחשב, מסוף, טלפון וכדומה (העלול להיות חשוף לאנשים בסביבתך). פנייה לשירות באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת יכולה להיות חשופה ברשת האינטרנט. החברה תבטיח ככל יכולתה את פרטיות המידע השמור אצלה אך אין באפשרותה להבטיח את פרטיות המידע במהלך ההתקשרות מנקודת הקצה ממנה אתה משתמש ואת המידע השמור בנקודת הקצה אצלך. לפיכך, מומלץ בתום כל שימוש להסיר את המידע ו/או את נתוני הזיהוי לרבות שם משתמש וסיסמא או כל נתון אחר מנקודת הקצה בה השתמשת, כדי לצמצם את אפשרויות לגישה למידע אודותיך ו/או לשירות למי שאינו מורשה לכך על ידיך. אבטחת המידע השמור בנקודת הקצה שלך הינה באחריותך הבלעדית ואין לחברה כל יכולת לאבטח מידע זה. כמו כן השימוש בתקשורת אלקטרונית ואחסון מידע במדיה דיגיטלית חשופים לתקיפות סייבר, או לדליפות מידע, והנך מאשר כי ידוע לך כי מידע אישי ו/או רפואי שיועבר על ידך ו/או אליך במסגרת הטיפול הרפואי ו/או בקשר אליו עלולים להיחשף עקב כך. השימוש בתקשורת אלקטרונית ואחסון מידע במדיה דיגיטלית עלול גם לגרום לאובדן חלקי או מלא של המידע כמו גם להפסקת השירות.

6. מקורות המידע האישי החברה אוספת מידע אישי ממספר מקורות עיקריים:

1. בעת שימוש המשתמש באתר, ו/או בשירותים. 2. מידע שנמסר לצורך קבלת שירותים ו/או מידע מהחברה. 3. מספקים וקבלנים של החברה. 4. מהרופאים שמשתמשים באתר ומספקים שירותים רפואיים למשתמשים.

7. שמירת המידע האישי

המידע האישי יישמר במאגר מידע של החברה, בהתאם להוראות החוק הגנת הפרטיות, וייעשה בו שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין. בכפוף להוראות כל דין ולנסיבות הנוגעות למתן השירותים, נימנע משמירת המידע לתקופה העולה על הנדרש.

8. מסירת המידע האישי לצד שלישי

החברה תקפיד לשמור על הוראות דיני הגנת הפרטיות, ולא תגלה מידע אישי למי שאינו מורשה לכך על פי דין. יחד עם זאת, מידע אישי יועבר לצדדים שלישיים, במידת הצורך, כמפורט להלן:

 1. בהסכמת נושא המידע או הודעה לנושא המידע כנדרש על פי דין.
 2.  ככל שנדרש בקשר עם אספקת השירותים. למשל, לרופא המטפל ישנה גישה למידע על המטופלים שלו וגורם רפואי האמון על בקרה מקצועית יש אפשרות לגשת למידע הרפואי הנדרש לבקרה.
 3. לדרישת גורמים אשר קיימת חובה על פי דין למסור להם מידע.
 4. בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת או במסגרת הליכים משפטיים, במידה שיהיו, בין נושא המידע לבין החברה.
 5. במקרה שהחברה תהיה סבורה כי העברת המידע נחוצה לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה, או של כל אחד אחר.
 6. במקרה של פירוק ו/או מיזוג פעילותה של החברה (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברת פעילות החברה (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו החברה ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח הוראות אלה (כולן או חלקן), לרבות בזמן ניהול משא ומתן בקשר לכך ולרבות העברה מחוץ לישראל. במקרה כאמור תנקוט החברה מאמצים סבירים להבטחת המשך השמירה על פרטיות המידע.
 7. לחברות הקשורות לחברה או לצד שלישי המספק לחברה שירותים (כגון ספקי שירותי אחסון מידע בענן, מחשוב וטכנולוגיות מידע). החברה תדרוש מהחברות הקשורות שלה, מהספקים ו/או מקבלני המשנה לפעול על פי הנהלים שלה להגנה על הפרטיות. אנחנו עשויים להשתמש בשירותיהם של קבלני משנה הנמצאים במדינות מחוץ לישראל, ולשלוח להם את המידע שנקבל. ייתכן ובחלק מהמדינות יהיו רמות של הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינתך.
 8. שותפים עסקיים איתם החברה עשויה להציע במשותף מוצרים או שירותים, או שמוצריהם או שירותיהם יוצעו באתר של החברה. תוכל לדעת מתי צד שלישי קשור בהצעה של מוצר או שירות כששמו יופיע בהצעה, לבד או יחד עם שמה של החברה. אם תבחר להשתמש במוצרים או בשירותים אלה, החברה עשויה לשתף מידע אודותיך, כולל המידע האישי שלך, עם אותם השותפים. שים לב שהחברה אינה שולטת בנוהלי הפרטיות של השותפים העסקיים הללו. אם אינך מעוניין עוד לאפשר לצד שלישי להשתמש במידע שלך, צור קשר עם צד שלישי זה.
 9. אם הופנית לאתר זה מאתר אחר (לדוגמה, באמצעות קישור), החברה עשויה לשתף מידע מסוים אודותיך עם האתר המפנה. החברה מעודדת אותך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שהפנה אותך לאתר של החברה. בנוסף, כאשר אתה עובר לאתר של השותפים של החברה דרך קישור מהאתר של החברה, החברה מספקת לשותף זה מזהה ייחודי, כך שהוא ידע שהופנית אליו מהאתר של החברה. מזהה ייחודי זה לא יכיל את המידע האישי שלך.

9. עיון במידע האישי

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק במאגר מידע.

כל עוד לא קיימת לכך מניעה שבדין, החברה תאפשר לך לעיין במידע אישי אודותיך המוחזק על ידה במאגר, לאחר הגשת בקשה בכתב כנדרש בדיני הגנת הפרטיות.

אם מצאת שמידע אודותיך אינו שלם, נכון, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

בקשות למימוש זכות העיון והתיקון, כמפורט לעיל, יש לשלוח באמצעות דף צור קשר.

החברה תשמור את המידע שלך כל עוד החשבון שלך פעיל או כפי שצריך כדי לספק לך שירותים. אם ברצונך לסגור את חשבונך או לבקש שלא נשתמש במידע שלך כדי לספק לך שירותים, צור עמנו קשר בקישור למעלה. אנו נשמור את המידע שלך ונשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.

10. שימוש באתר על ידי ילדים

החברה איננה אוספת מידע מזהה מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שתיווכח שילד מתחת לגיל 13 נרשם ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלו, אנא יידע אותנו מידית.

11. דיוור אלקטרוני

החברה תהא רשאית לשלוח מעת לעת, בדואר אלקטרוני, או באמצעות פרטי תקשורת שנמסרו במסגרת הרשמה ו/או התעניינות בשירותים, פרסומות למוצרים או שירותים שסופקו לפונה בעבר או למוצרים דומים או משלימים.

לנושא המידע זכות להודיע בכל עת על סירובו לקבלת דבר פרסומת כאמור. לידיעתך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות, המתייחסות לחשבונך, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן, אלא אם תסגור את חשבונך .

Cookies .12

Cookie הינו קטע קצר של טקסט הנשלח אל הדפדפן של המבקר באתר. בעת ביקור חוזר, הדפדפן שולח את קטע זה למכשירו של המבקר המקורי. החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר )להלן ביחד "cookies"(, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ייתכן ונשתמש ב-cookie

"מתמיד" על מנת לשמור את ההגדרות והתאמות האישיות שלך.

הגלישה באתר החברה והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שהנך עושה בשירותים באמצעות "cookies" ואמצעים דומים אחרים.

החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לרבות מידע אישי, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

רוב הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הנך משתמש. במקרים מסויימים הימנעות ממתן הרשאה כאמור עלולה לפגוע בטיב השירות הניתן על ידי החברה.

13. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים

מהותיים, תפורסם על-כך הודעה באתר האינטרנט של החברה.

14. יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות ל: https://hidoc.co.il/contact